Čet 8 Jul 2004

08.07.2004 - Sklepi skupščine posebne ID Vipa Invest d.d. z dne 01.07.2004

Vipa Invest Delniška investicijska družba d.d.

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP - 1 (Ur.I.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja sklepe 1. skupščine delničarjev, ki je bila v četrtek, 1. julija 2004

Sprejeti sklepi skupščine:

1.  Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles

Za predsednika skupščine se izvoli Dragan Valenčič, za preštevalca glasov Edvard Abram in Martin Murovec.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2003, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

Skupščina sprejme informacijo o letnem poročilu za poslovno leto 2003, revizorskem poročilu revizijske družbe Pricewaterhousecoopers d.o.o. Ljubljana in poročilu nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2003.

3.  Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

3.1. Skupščina je odločila, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2003 v višini  83.033.307,38 SIT uporabi za naslednje namene:

- dividende v znesku 76.981.175,00 SIT

- nerazporejen dobiček v znesku 6.052.132,38 SIT.

Dividenda na eno delnico znaša 25 SIT bruto.

Do dividende so upravičeni imetniki delnic, vpisani v KDD d.d. na dan 6.7.2004.

Dividende bo družba izplačala do 31. oktobra 2004.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri njuno delo v letu 2003.

4. Uskladitev kapitala

4.1. Skupščina ugotavlja, da je zastopnik za sprejem delnic, to je KDD d.d. Ljubljana, v skladu s sklepom skupščine prenosne družbe Vipa Invest Pooblaščene investicijske družbe d.d. z dne 10.04.2003 in v skladu z nalogom za izdajo delnic:

- zamenjala delnice prenosne družbe za delnice novonastalih družb Vipa Invest Delniška investicijska družba d.d. in Vipa Holding d.d. v menjalnem razmerju, določenem v delitvenem načrtu prenosne družbe;

- vpisala v centralni register vrednostnih papirjev 3.079.247 navadnih imenskih delnic družbe Vipa Invest Delniške investicijske družbe d.d., ki je nastala z razdelitvijo in katerih skupna nominalna vrednost je 3.079.247.000,00 SIT;

- vpisala v centralni register vrednostnih papirjev 7.347.565 navadnih imenskih delnic družbe Vipa Holding d.d., ki je nastala z razdelitvijo in katerih skupna nominalna vrednost je 7.347.565.000,00 SIT;

- izbrisala vse delnice prenosne družbe Vipa Invest Pooblaščene investicijske družbe d.d. iz centralnega registra vrednostnih papirjev.

4.2. Skupščina odloča, da se uskladi razlika med izhodiščnim in dejanskim osnovnim kapitalom družbe Vipa Invest d.d, ki je nastala zaradi zamenjave delnic ob izvedbi razdelitve Vipa invest Pooblaščena investicijska družba d.d. Nova Gorica z ustanovitvijo dveh novih družb Vipa Invest Delniška investicijska družba d.d. in Vipa Holding d.d., tako da osnovni kapital Vipa Invest d.d. znaša 3.079.247.000,00 SIT in je razdeljen na 3.079.247 navadnih delnic.

5.  Spremembe statuta

Skupščina sprejme spremembe statuta ter potrjuje čistopis statuta.

6.  Izvolitev članov nadzornega sveta

Skupščina izvoli za člane nadzornega sveta družbe Zorka Kaltnekarja, Dragana Valenčiča in Andreja Krena za mandatno dobo štiri leta.

7. Določitev sejnine članom nadzornega sveta

Skupščina določa sejnino za predsednika nadzornega sveta družbe v višini 70.000,00 SIT neto, za člane pa 50.000,00 SIT neto, ki se od dneva skupščine povečuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Članom nadzornega sveta se povrnejo materialni stroški za prihod na sejo.

8. Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2004

Skupščina imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2004 revizorsko družbo Pricewaterhousecoopers d.o.o. Ljubljana.

Direktor družbe

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Varčevalni nasveti

Kako v 5 korakih začeti z varčevanjem denarja

Pripravite si svoj načrt