Pet 27 Maj 2005

27.05.2005 - Sklic 3. redne skupščine posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d.

Direktor in nadzorni svet posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d. sklicujta skladno z določbami 10.3. točke Statuta družbe 3. redno skupščino posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d., ki bo v sredo, 29. junija 2005 ob 15.00 uri v sejni sobi Abanke Vipa d.d., na Erjavčevi ulici 2 v Novi Gorici.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarke.

Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Miho Martelanca, za preštevalca glasov Branko Budihna Simčič in Edvarda Abrama, ter ugotavlja prisotnost notarja Bojana Podgorška.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2004, revizorskim poročilom revizijske družbe PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Ljubljana in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2004.

3.  Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: Skupščina odloča, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2004, v višini 590.039.541,03 SIT uporabi za naslednje namene:

  • dividende v znesku 529.630.484,00 SIT,
  • izplačilo udeležba na dobičku članom nadzornega sveta 2.100.000,00 SIT,
  • preneseni dobiček v znesku 58.309.057,03 SIT.

Dividenda na eno delnico znaša 172,00 SIT bruto.

Do dividende so upravičeni imetniki delnic, vpisani v KDD d.d. na dan 4.7.2005.

Dividende bo družba izplačala do 31.10.2005. Dividende se izplačajo iz čistega dobička leta 2004, ki znaša 583.987.405,60 SIT.

Predlog sklepa: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri njuno delo v letu 2004.

4.  Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2005.

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za finančnega revizorja za poslovno leto 2005 revizorsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Ljubljana.

5.  Preoblikovanje posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d. v vzajemni sklad.

Predlog sklepa: Skupščina ugotavlja, da so izpolnjeni zakonski pogoji za preoblikovanje posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d. v vzajemni sklad, skladno z določbo drugega in tretjega odstavka 237. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1), ob smiselni uporabi določb prvega do vključno petega odstavka 192. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1).

Posebna investicijska družba VIPA INVEST d.d. se preoblikuje v vzajemni sklad DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST tako, da Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., ki upravlja posebno investicijsko družbo, prenese celotno premoženje posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d., skupaj z vsemi obveznostmi na vzajemni sklad, ki ga oblikuje oziroma upravlja Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.. Posamezen delničar posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d. pridobi delež vseh investicijskih kuponov vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, ki je enak njegovemu deležu v osnovnem kapitalu posebne investicijske družbe na dan vpisa izbrisa v sodni register.

Posebna investicijska družba VIPA INVEST d.d. preneha brez posebnega postopka likvidacije, in sicer z dnem vpisa izbrisa v sodni register. Investicijske kupone vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST izda Abančna DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. v roku 8 dni po vpisu prenehanja posebne investicijske družbe VIPA INVEST d.d. v sodni register.

Sprejem sklepov pod točkami 1., 2., 3. in 5. predlagata uprava in nadzorni svet, pod točko 4. pa samo nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki prijavijo upravi družbe svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci vpisani v delniški knjigi najmanj tri delovne dneve pred zasedanjem skupščine in ostanejo vpisani do konca seje. Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne, to je 29.6.2005, na istem kraju ob 15.30 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine, to je Letno poročilo za leto 2004 z revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in Pravila upravljanja Vzajemnega sklada DELNIŠKI EVROPA VIPA INVEST, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Erjavčevi ulici 2 v Novi Gorici, od dneva objave dalje, vsak delavnik med 9:00 in 15:00 uro.

 

Direktor družbe in Nadzorni svet družbe

 

Zapri

Želim izvedeti več

V primeru, da ste mlajši od 15 let, za oddajo povpraševanja potrebujete privolitev staršev ali skrbnika.

Privolim, da lahko družba Triglav Skladi d.o.o. moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta) in druge podatke, zbrane preko spletnega brskalnika, zbira in uporablja za neposredno trženje, profiliranje, spremljanje obnašanja ciljnega kupca in občasno prejemanje prilagojenih sporočil po e-pošti oziroma telefonu (tudi SMS). Privolitev lahko kadarkoli prekličem. Moje podatke lahko obdelujejo samo pooblaščeni zaposleni in pogodbeni obdelovalci družbe. S potrditvijo sem seznanjen, da so podrobnejše informacije o varstvu osebnih podatkov, vključno s pravicami posameznika, dostopne v rubriki Politika zasebnosti.

Obveščanje izvaja družba Triglav Skladi d.o.o. Z vašo privolitvijo vam bomo lahko pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Redno vas bomo lahko obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu).

Pomembno:

Seznanitvene informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov

Družba Triglav Skladi d.o.o. vaše osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki so opredeljeni zgoraj ter natančneje opisani tukaj hrani do preklica privolitve z vaše strani.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj opredeljene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje. Posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Triglav Skladi, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali na dpo@triglavskladi.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi Triglav Skladi d.o.o. lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglavskladi.si.

Za uspešno oddajo morate sprejeti privolitev. V kolikor ne želite, lahko še vedno stopite v stik z nami prek 080 10 19.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

Mesečno poročilo

Mesečno poročilo podskladov KS Triglav VS junij 2021

Preberite poročilo