Kdo nadzoruje poslovanje vzajemnih skladov?

Nadzor nad poslovanjem vzajemnih skladova izvaja Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). ATVP je neodvisna državna institucija, ki tekoče spremlja poslovanje vzajemnih skladov in družb za upravljanje.

ATVP  izdaja:

 • dovoljenje družbi za upravljanje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov,
 • dovoljenje družbi za upravljanje za upravljanje posameznega investicijskega sklada,
 • dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje.

Enkrat letno opravi nadzor nad poslovanjem družbe za upravljanje in vzajemnih skladov tudi revizijska hiša, ki pripravi pisno mnenje o tem, ali je poslovanje vzajemnih skladov in družbe za upravljanje potekalo v skladu z zakoni. Poleg tega poslovanje vzajemnih skladov dnevno spremlja banka skrbnica.

Kam sklad investira denar svojih vlagateljev?

Vsak podsklad krovnega sklada Triglav vzajemni skladi ima v Prospektu Krovnega sklada Triglav VS zapisano naložbeno politiko, ki opredeljuje kam in v kakšnih razmerjih se sredstva vlagateljev razporejajo. V Prospektu Krovnega sklada Triglav VS je za vsak podsklad v okviru njegove naložbene politike jasno opredeljena vrsta dovoljenih naložb in struktura  glede na:

 • naložbeni razred (delnice, obveznice, depoziti),
 • dejavnost oz. panogo (npr. farmacija, energija ...),
 • izdajatelja (državni, podjetniški vrednostni papirji ...),
 • geografsko usmerjenost  (regije, posamezne države ...),
 • tržno kapitalizacijo (velikost podjetij v katere sklad investira: majhna, srednja, velika podjetja).
Kako je zagotovljena likvidnost sklada?

Vzajemni skladi imajo v Prospektu Krovnega sklada Triglav VS opredeljen dovoljen obseg likvidnih sredstev. To so denarna sredstva, namenjena pokrivanju tekočih izplačil sklada ali kot premostitvena rezerva, ko družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev sklada na te trge.

Vsak sklad ima v prospektu z vključenimi pravili upravljanja opredeljen potreben obseg dodatnih likvidnih sredstev, ki so namenjena zagotavljanju likvidnosti posameznega sklada. Dodatna likvidna sredstva so denarna sredstva sklada, ki niso namenjena doseganju naložbenih ciljev, temveč pokrivanju tekočih in izrednih izplačil sklada, oblikujejo pa se lahko tudi v času, potrebnem za reinvestiranje unovčenih naložb sklada, in v primerih, ko družba za upravljanje zaradi izredno neugodnih razmer na trgu finančnih instrumentov začasno prekine nalaganje sredstev sklada na te trge.

Kakšna tveganja sprejemam pri naložbah v vzajemne sklade?

Tveganje pomeni verjetnost, da bo dejanska donosnost vzajemnega sklada odstopala od njene pričakovane donosnosti. Poznamo več tveganj, povezanih z varčevanjem v vzajemnih skladih. Poglavitna  tveganja so:

 • Tržno tveganje je tveganje, ki izhaja iz dejavnikov, ki vključujejo možnost nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega padca tečajev na kapitalskih trgih zaradi splošnih tržnih in gospodarskih razmer (sistematično tveganje) in iz dejavnikov, povezanih z aktivnostmi izdajatelja posameznega finančnega instrumenta (nesistematično tveganje).
 • Valutno tveganje je tveganje, povezano z naložbami, katerih vrednost oziroma prihodki, ki iz njih izvirajo, so določeni v drugi valuti, kot je valuta, v kateri se izračuna vrednosti enote premoženja sklada. V primeru depreciacije ali devalvacije teh valut lahko pride do nihanja in negativnega vpliva na donosnost naložbe sklada.
 • Kreditno tveganje je tveganje, da dolžnik (banka oz. izdajatelj vrednostnega papirja, ciljni sklad) svojih obveznosti do vzajemnega sklada ne poravna pravočasno in/ali v celoti.
 • Ostala tveganja lahko imenujemo "operativna tveganja" – sem štejemo predvsem tveganje napak pri transakcijah s sredstvi vlagatelja, obračuni enot premoženja ipd. Resnost teh tveganj je v prvi vrsti odvisna od kakovosti ponudnika vzajemnih skladov in od kakovosti banke skrbnice.
Kakšna je varnost naložbe v skladih?

Premoženje vzajemnega sklada sestavljajo različni finančni instrumenti, ki predstavljajo  različne naložbene razrede, različnih izdajateljev (delnice, obveznice, denarni trg, alternativne naložbe) skladno z naložbeno politiko sklada. Razpršenost sredstev v različne naložbene razrede in izdajatelje zmanjšuje tveganje, povezano z enim izdajateljem, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje vzajemnega sklada zelo majhen.

Poslovanje družb za upravljanje pa ob tem nadzirajo tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev, banka skrbnica sklada ter neodvisni revizorji.

Kdo jamči za vložena sredstva, če gre družba za upravljanje v stečaj?

Premoženje podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi je v skladu z zakonodajo strogo ločeno od premoženja družbe Triglav Skladi. V primeru stečaja družbe za upravljanje bi se upravljanje podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi preneslo na drugo družbo za upravljanje v skladu s predpisi. Sredstva vlagateljev s tega vidika nikakor niso ogrožena.

Kako je poskrbljeno za ustrezno kakovost naložb?

Družba za upravljanje v skladu z naložbeno politiko sklada aktivno izbira ustrezne naložbe, za katere ocenjuje, da imajo potencial rasti tržnih cen. Družba s svojimi notranjimi akti, postopki in organizacijo določa način, odgovornosti in pristojnosti za sprejemanje odločitev o naložbah investicijskih skladov.

Ali vzajemni sklad ustvarjeni dobiček izplačuje vlagateljem?

Podskladi krovnega sklada Triglav vzajemni skladi prihodke oziroma čisti dobiček v celoti zadržijo (reinvestirajo) in jih v obdobju imetništva investicijskih kuponov imetnikom ne izplačujejo. Prihodki in čisti dobiček sklada povečujejo vrednost sredstev v upravljanju, kar se odraža v rasti vrednosti enote premoženja sklada in se imetnikom investicijskih kuponov izplača  posredno, ko izvedejo izplačilo investicijskih kuponov podskladov.

Zakaj se pri vzajemnih skladih sredstva vplačuje in izplačuje po neznani vrednosti?

 Gre za zakonsko določbo, ki določa, da se vse transakcije izvršujejo po vrednosti enote premoženja naslednjega delovnega dne, t.j., po neznani vrednosti. Tovrsten način poslovanja uporabljajo vsi vzajemni skladi v Sloveniji in zagotavlja, da vplačila in izplačila vlagateljev v kar najmanjši možni meri vplivajo na premoženje ostalih vlagateljev.

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Uporabnike spletnega mesta www.triglavskladi.si seznanjamo, da bomo vse podatke in informacije, pridobljene od uporabnikov, uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z njimi v zvezi s trženjem Triglav vzajemnih skladov in ostalih tako obstoječih kot tudi novih produktov in storitev družbe Triglav Skladi. V zvezi z varstvom osebnih podatkov zagotavljamo, da bo družba za upravljanje kot upravljavec zbirke osebnih podatkov z njimi postopala v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. S tem ko uporabnik posreduje podatke družbi Triglav Skladi s potrditvijo njihovega vnosa v izbrane kontaktne obrazce, dovoljuje, da družba navedene podatke obdeluje za zgoraj opredeljene namene v svojih zbirkah podatkov. Podatke lahko družba Triglav Skladi ali z njene strani pooblaščen pogodbeni obdelovalec podatkov obdeluje do pisnega preklica privolitve, ki ga uporabnik posreduje Družbi. Pisni preklic se lahko nanaša tudi le na posamezen namen oziroma storitev (npr. pošiljanje ponudb, anketiranje, ipd.). Uporabnik lahko družbi po elektronski pošti kadar koli sporoči, katerih vrst elektronskih sporočil oziroma vsebin na svoj e-poštni naslov ne želi več prejemati. Več na http://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

5 korakov finančnega uspeha

Preberite kako pravilno vstopiti v svet vlaganja.

Prenesite brezplačni priročnik