Pet 9 Aug 2013
09.08.2013 - Informacija o prenosu upravljanja Krovnega sklada ABANKA SKLADI

ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana in TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana objavljata na podlagi 270. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2; Ur. l. RS, št. 77/11 s spremembami) naslednjo

INFORMACIJO O PRENOSU UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA ABANKA SKLADI

Na podlagi dne 07.08.2013 pridobljenega dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prenos upravljanja bo prenosna družba ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, ki upravlja Krovni sklad ABANKA SKLADI in njegove podsklade:

1. ABANKA SKLADI DENARNI EURO, podsklad denarnega trga;

2. ABANKA SKLADI OBVEZNIŠKI, splošni obvezniški podsklad;

3. ABANKA SKLADI URAVNOTEŽENI RAZVITI TRGI, mešani podsklad;

4. ABANKA SKLADI FLEKSIBILNI, mešani podsklad;

5. ABANKA SKLADI AKTIVNI, delniški globalni podsklad;

6. ABANKA SKLADI SVETOVNI, delniški globalni podsklad;

7. ABANKA SKLADI EVROPA, delniški podsklad;

8. ABANKA SKLADI AZIJA, delniški podsklad;

9. ABANKA SKLADI ZDA, delniški podsklad;

10. ABANKA SKLADI EVROPSKI TRGI V RAZVOJU, delniški podsklad;

11. ABANKA SKLADI BALTINORD, delniški podsklad;

12. ABANKA SKLADI AFRIKA IN SREDNJI VZHOD, delniški podsklad;

prenesla upravljanje navedenega krovnega sklada in njegovih podskladov na prevzemno družbo TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: TRIGLAV SKLADI).

Prenosna in prevzemna družba bosta opravili v tej informaciji naveden prenos upravljanja, z iztekom katerega bodo nastopile pravne posledice prenosa upravljanja Krovnega sklada ABANKA SKLADI in zgoraj navedenih podskladov na prevzemno družbo TRIGLAV SKLADI, do 09.09.2013.

TRIGLAV SKLADI je na podlagi hkrati pridobljenega dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada sklenila Pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za račun Krovnega sklada ABANKA SKLADI in njegovih podskladov s skrbnikom premoženja Abanko Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki se bo pričela uporabljati z dnem izvedenega prenosa upravljanja Krovnega sklada ABANKA SKLADI na prevzemno družbo, to je 09.09.2013. S tem dnem bo tudi prenehala veljati med prenosno družbo ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. ter skrbnikom premoženja Abanko Vipa d.d. sklenjena pogodba o opravljanju skrbniških storitev za račun Krovnega sklada ABANKA SKLADI in njegovih podskladov.

Dodatne informacije, vezane na predmetni prenos upravljanja in sklenitev nove skrbniške pogodbe, so vlagateljem na voljo na elektronskih naslovih info@abanka-skladi.si ali info@triglavskladi.si oziroma na brezplačni telefonski številki 080 10 19.

Obvestilo je bilo objavljeno 9.8.2013 v časniku Finance in Dnevnik.

 

Uprava družbe

 

Zapri

Želim izvedeti več

To prevent automated spam submissions leave this field empty.